top of page

Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 27 mei 2022.

Karianka is gevestigd aan Klaroenring 179, 4876ZE, te Etten-Leur

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 86270265.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                  De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Karianka:                                             Karianka is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke                                                                     vorm dan ook, die Karianka voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en de verkoop van                                                               Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Karianka en de                                                                         Wederpartij).

Overeenkomst:                                   Iedere Overeenkomst gesloten tussen Karianka en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de                                                                     Diensten en het verkopen van de Producten.

Wederpartij:                                        Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Karianka opdracht heeft gegeven tot                                                                     het verrichten van de Dienst en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel                                                                   Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument:                                        De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep                                                                           (particuliere klant).

Bedrijf:                                                 De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep                                                                           (zakelijke klant).

Partij:                                                   Karianka, dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.

Tarief:                                                  De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten en de koop van de                                                                Producten, aan Karianka dient te voldoen.

Koop en/of Dienstverlening             De Overeenkomst tussen Karianka en de Wederpartij, waarbij in het kader van een

op afstand:                                         door de Karianka georganiseerd systeem voor Koop en/of Dienstverlening op afstand, bij het sluiten                                                                van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor                                                                                  communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Tegoedbon:                                       Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan bij inlevering zonder betaling of                                                                    tegen korting de Dienst wordt uitgevoerd en/of het Product wordt verkregen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Karianka en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Karianka, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Karianka en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.
 

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Karianka zijn overeengekomen.
 

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Karianka zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

2. Alle aanbieding en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt.

3. Karianka kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is Karianka daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

5. In het geval Karianka aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Karianka niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten, noch tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.

6. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

 

Diensten

2. De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Producten

3. Het is voor de Wederpartij mogelijk om tot 24 uur na het sluiten van de Overeenkomst de koop van het Product kosteloos te annuleren. Daarna is het niet meer mogelijk om de koop van het Product te annuleren.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Karianka de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Karianka zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Karianka kunnen worden toegerekend.

3. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

3. In het geval Producten naar het buitenland (buiten Nederland) moeten worden verstuurd, wordt hiervoor een extra toeslag in rekening gebracht.

4. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Karianka.

5. Van alle bijkomende kosten zal Karianka tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

1. Indien Karianka bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Karianka gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien Karianka het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Karianka rustende verplichting ingevolge de wet;

 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 • Karianka alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;

 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Koop en/of Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument

1. In het geval sprake is van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht dat de levering van de Producten plaatsvindt uiterlijk binnen dertig dagen, (wanneer er sprake is van maatwerk kan deze termijn worden verlengd), na het sluiten van de Overeenkomst en het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst of gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Wederpartij de reeds ontvangen Producten moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Karianka het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

2. De Wederpartij dient de Karianka vooraf kenbaar te maken dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dit kan door het versturen van een e-mail naar Karianka. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de herroeping. 

 

3. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugstuurt, dient de Wederpartij de Producten in de originele verpakking en in ongebruikte staat, vergezeld van de originele pakbon, met alle geleverde toebehoren, te terug sturen binnen veertien dagen nadat hij/zij Karianka op de hoogte heeft gesteld van herroeping. Karianka behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren.

4. Retourzendingen verzonden buiten genoemde periode van veertien dagen worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal Karianka het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op Karianka.

5. De verzendkosten van het terugzenden komen voor rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.

6. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.

7. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. Karianka zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 • Producten en/of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Karianka geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

 • Producten en/of Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

 • Producten en/of Diensten van persoonlijke aard;

 • Producten en/of Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij.

 

9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is uitgevoerd. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Karianka met de uitvoering van de Dienst is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra Karianka de Dienst volledig heeft verricht.

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

10. Karianka doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten en Producten. Mocht een geleverd Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan het Product geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om een reeds uitgevoerde Dienst te retourneren.

11. De Wederpartij dient vooraf kenbaar te maken dat hij/zij het Product wil retourneren, dit kan door het versturen van een e-mail naar Karianka. Het is voor de Wederpartij mogelijk om het Product te retourneren binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. Na aanmelding van de retournering ontvangt de Wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Het Product moet, binnen veertien dagen na aanmelding van de retour, worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van de originele pakbon en moeten zich in ongebruikte staat bevinden. Karianka behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren. Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen teruggestuurd te zijn naar Karianka. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal Karianka het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op Karianka.

12. De verzendkosten van het terugzenden van het Product komen voor risico en rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.

13. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.

14. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. Karianka zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

1. Karianka zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Karianka heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Diensten worden uitgevoerd op locatie van Karianka, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Karianka het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Karianka niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Karianka.

6. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Karianka het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10. Levering Producten

1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).

2. De levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

3. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11. Uitvoerings- en leveringstermijnen

1. De uitvoering van de Diensten en de levering van de Producten zullen plaatsvinden binnen een door Karianka opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

2. Indien Karianka informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, vangen de uitvoerings- en de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Karianka heeft verstrekt.

3. Bij overschrijding van de uitvoerings- of de leveringstermijn dient de Wederpartij Karianka schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Karianka alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren en/of om de Producten te leveren.  

4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering en/of de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Karianka haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Karianka binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering en/of levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Risico-overgang

1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 10), voor rekening en risico van Karianka.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Karianka in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Karianka totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale

uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door Karianka aangewezen bankrekening, op een door Karianka aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

3. Wanneer er sprake is van een grote opdracht dan wel project, werkt Karianka met een aanbetaling. In onderling overleg zal Karianka een factuur sturen en dient overige betaling plaats te vinden na het afronden van 50% van de werkzaamheden. Een en ander conform het genoemde in art. 14 lid 4.

4. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5. Karianka is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Karianka en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Karianka onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Karianka pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Karianka de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16. Tegoedbon

1. Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij Karianka.

2. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. In het geval van verlies of diefstal van een Tegoedbon vindt er geen vergoeding plaats.

3. Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur die op de Tegoedbon is vermeld, lees: 3 jaren.

4. Een Tegoedbon kan niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 17. Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Karianka het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Karianka bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Karianka omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Karianka kan worden gevergd.

3. Bij opschorting behoudt Karianka het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Karianka bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Karianka bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Karianka omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Karianka kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Karianka kan worden gevergd;

 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;

 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

 • De Wederpartij is komen te overlijden.

3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Karianka op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Karianka de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Karianka niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Karianka geleden schade.

Artikel 19. Overmacht

1. In het geval Karianka een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Karianka worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Karianka geen invloed kan uitoefenen en waardoor Karianka niet in staat is de verplichtingen na te komen. Karianka heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Karianka zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Zowel Karianka als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Karianka zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. Indien Karianka ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Karianka gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

5. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 20. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

1. Indien de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten naar mening van de Wederpartij niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig (zie volgende alinea) aan Karianka te melden. Karianka zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

2. De Wederpartij is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na oplevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden om de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering, te onderzoeken.

3. De Wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Op maat gemaakte producten en voorbeelden zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

5. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn, als bedoel in art. 20 lid 2, is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten en/of Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Karianka geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Karianka binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

7. Indien de Wederpartij tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Wederpartij desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten en/of Producten, tenzij de Diensten en/of Producten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 21. Schade en aansprakelijkheid

1. Karianka is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Karianka. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
   

2. Karianka is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Karianka is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karianka kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien Karianka aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, doch uiterlijk tot het bedrag waarop de door Karianka aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Karianka overeenkomstig de verzekering draagt.

4. De Wederpartij dient de schade waarvoor Karianka aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Karianka te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 22. Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Wederpartij vrijwaart Karianka voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Karianka door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden Karianka zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Karianka en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

3. Voor alle vorderingen jegens Karianka en de door Karianka (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

Artikel 23. Klachtenregeling

1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop Karianka haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen.

2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.

3. Karianka behandelt alle klachten vertrouwelijk.

4. Karianka zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 24. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. Karianka behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Karianka behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

1. Bij de uitvoering van de Diensten en de verkoop van de Producten verwerkt Karianka persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Karianka in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan Karianka verstrekt, zal Karianka zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Karianka zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3. Karianka zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

4. Het is Karianka niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

Artikel 26. Cookies

1. Bij het bezoeken van de website van Karianka, kan Karianka informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

2. De informatie die Karianka verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 27. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Karianka heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

2. Karianka zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Karianka bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 28. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Karianka onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen Karianka en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Karianka is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 29. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Karianka en kunnen langs elektronische weg worden opgevraagd bij Karianka.

bottom of page